Letisko M. R. tefnika m podrobn postup vprpade podozrenia na ohrozenie verejnho zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska. Zabezpei monos zakpenia si rok adezinfeknch glov na letisku (. Vybranm monosti Prija vetky cookies nm povolte, aby sme vm aj alej mohli zobrazova personalizovan (reklamn) obsah, atak vm zabezpeili o mono najlep uvatesk zitok. Pravidl pre prekrytie hornch dchacch ciest: . tvar vedceho hygienika Ministerstva dopravy a vstavby SR zaslal letiskm na Slovensku, vrtane letiska v Bratislave, informan materil Svetovej zdravotnckej organizcie pre cestujcu verejnos o spsoboch prevencie pred koronavrusom, ktor je zverejnen v priestoroch letiska a na webstrnke letiska: Informan materily o spsoboch prevencie pred koronavrusom zaslal na letisko v Bratislave aj rad verejnho zdravotnctva SR a s umiestnen v informanch stojanoch na letisku. 3 110 hodnoten Zobrazi vetky hodnotenia Kategrie: Zobrazi podrobnosti Personl 8,7 Vybavenie 7,7 istota 8,3 Pohodlie 8,1 Na hlavnom parkovisku P2 zaplatte za kadu hodinu 3 eur, priom denn maximum je 20 eur. Uviedla to Zuzana Drobov, hovorkya Letiska M. R. tefnika - Airport Bratislava (BTS) v svislosti s novmi opatreniami, ktor prijala vlda SR v stredu (24. Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky. Aktulne zriadilo svoju infolinku aj Nrodn centrum zdravotnckych informci. 2023 BRATISLAVA Letisko M. R. tefnika vybavilo za prv mesiac roku 2023 spolu na prlete a odlete 68 912 cestujcich. Koncom janura sa na letisku uskutonilo aj preventvne cvienie pre preverenie postupov v prpade ohrozenia verejnho zdravia. Letisko Bratislava v tomto prpade naalej postupuje na zklade opatren pre oblas civilnho letectva, ktor nariadil tvar vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR, a ktor nateraz zostvaj pre BTS zvzn. Bratislava 13. novembra (TASR) - V rmci opatren proti pandmii novho koronavrusu je potrebn, aby cestujci pred odletom splnili vetky vstupn podmienky jednotlivch krajn. 11.) Na letiskch mus by zachovan minimlne 2-metrov odstup vrade stojacich osb. Viac sme si povedali s riaditekou odboru zdravotnctva ilinskho samosprvneho kraja Silviou Pekarkovou. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Letisko M. R. tefnika - Airport Bratislava, a. s. (BTS). Znefunkni aeroslov prstroje (suie rk na wc). umiestnite Vau prrun batoinu na posuvn ps. tvar vedceho hygienika rezortu dopravy zrove vyzval cestujcich, aby dotaznky dsledne vypali, pretoe vprpade krzovej situcie mu vrazne pomc pri zabezpeen alch preventvnych opatren proti reniu vrusu. Zastnen osoby, ktor odmietnu podrobi sa kontrolm poda odseku 1, s z leteckej prepravy vylen bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho. 61 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej hromadnej dopravy . V prstavoch platia obdobn opatrenia ako na letiskch. Vsvislosti sCOVID-19 boli zruen vetky zahranin cesty zamestnancov letiska aj pracovn porady. Dotaznky rozd poas letu na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo im bud poskytnut po prlete. 28/2022, ktorou sa nariauj opatrenia pri ohrozen verejnho zdravia ku karantnnym povinnostiam osb po vstupe na zemie SR. Pre prichdzajcich na Slovensko takzanik povinnos registrcie na eHranica (www.korona.gov.sk/ehranica), ako aj povinn karantna pre nezaokovan osoby. Vypaj daje olete, ktorm prileteli, osobn informcie, adresu trvalho iprechodnho pobytu i kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti. Pellegrini v pondelok poiada aj rezort dopravy, aby na bratislavskom Letisku M. R . vyzlete si vrchn vrstvy odevu ako kabt, bundu, sako a pod.. z vreciek vyberte vetky predmety ako vreckovky, doklady, peaenku, ke, mince, mobiln telefn. po vyzvan prejdite prechodovm detektorom kovov. Uviedla to Zuzana Drobov, hovorkya Letiska M. R. tefnika - Airport Bratislava v svislosti s novmi opatreniami, ktor prijala vlda SR v stredu pre nepriazniv epidemiologick situciu. Radi vs privtame od pondelka do piatka v ase od 09:00 do 16:00 a v sobotu od 10:00 do 15:00. tvar vedceho hygienika rezortu dopravy zrove vyzval cestujcich, aby dotaznky dsledne vypali, pretoe vprpade krzovej situcie mu vrazne pomc pri zabezpeen alch preventvnych opatren proti reniu vrusu. Najznmeji esk prepravca prevdzkuje pravideln spojenie medzi z Bratislavy Koicami a Prahou. 15. 01. Kam sa lieta z Bratislavy. Upozorujeme obanov, aby si pred cestou do a z Bulharska preverili aktulne podmienky vstupu do susednch ttov. Povinnosti osb zastnench na leteckej doprave poda 36 zkona 143 ocivilnom letectve : Pri prechode deteknou kontrolou postupujte nasledovne: Od 1. septembra 2015 platia na vetkch letiskch v E nov pravidl bezpenostnej kontroly detekcie vbunn. Uprednostuje sa bezkontaktn odbavovanie cestujcich abatoiny, rovnako aj bezhotovostn predaj na palube. 2021 - Vlda SR v stredu 24. Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. . V prpade podozrenia na nkazu novm koronavrusom treba kontaktova nonstop infolinku0917 222 682alebo psa na e-mail:novykoronavirus@uvzsr.skK dispozcii s aj nasledujce kontakty funkn 24 hodn denne, 7 dn v tdni. Oficilny informan portl: www.korona.gov.sk 96 v smere z Petralky, ulica Prokofievova. Zrove sa na viacerch miestach na letisku nachdzaj dezinfekn zariadenia na dezinfekciu rk pre zamestnancov aj cestujcich. Autobusov dopravu Bulharsko - Slovensko (Bratislava, Bansk Bystrica) zabezpeuje aj bulharsk prepravn spolonos Racic. BTS zrove iada cestujcich o dsledn dodriavanie protipandemickch opatren, ako naprklad dezinfekciu rk a bezpen odstup. Letisko M.R. Pred odletom. Za janur vybavilo bratislavsk letisko takmer 70 000 cestujcich ; Za rok 2022 vybavilo letisko v Bratislave 1, 4 milina pasaierov ; Od marca pravideln leteck linka do egyptskho Marsa Alam a charterov lety do Marsa Matruh Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. 134/2022 o zimovan plavidiel na zem SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023; . tvarvedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy avstavby SR nariadil od 11. jna 2020opatrenia pre oblas civilnho letectva, ktor je na letiskch potrebn dodriava. Dopravca Ryanairinformovalcestujciche-mailom i SMS sprvou o alom postupe. podobn dokumenty obsahujce tietodaje. Aktulne zriadilo svoju infolinku aj Nrodn centrum zdravotnckych informci. Nie je nariaden ani ich pouvanie na palubch lietadiel, avak niektor leteck spolonosti mu aj naalej nosenie respirtora na palube . Koncom janura 2020 sa na letisku uskutonilo aj preventvne cvienie pre preverenie postupov v prpade ohrozenia verejnho zdravia. 2022 12. Nemenej dleitou vecou je samotn letenka - tu sa pravidl lia poda jednotlvych spolonost. Nov lety do ukrajinskej Odesy, ale aj na Sardniu. , Blvd. Letisko M. R. tefnika m podrobn postup vprpade podozrenia na ohrozenie verejnho zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska. Odobratie sterov nem iaden vplyv na zdravie pasaierov. Inak sa me sta, e sa nedostan na palubu lietadla. Kompletn ponuka najvieho dopravcu na bratislavskom letisku. U nzkonkladovch spolonost je batoinu nutn dokupova zvl. ttna eleznin spolonos BDZ - medzinrodn doprava je v prevdzke. Znamen to, e od prichdzajce osoby sa nemusia preukazova potvrdenm okovania, negatvnym testom ani potvrdenm o prekonan ochorenia COVID-19. . Pre cestujcich naalej plat povinnos ma prekryt sta a nos respirtorom v priestoroch letiska, aj na palube lietadla. Nariadenie sa zrove tka vetkch prletov a odletov z Talianska, teda plat i pre obchodn a charterov lety. Na ndzovej linke neposkytujeme konzulrne informcie. Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. Informan materily o spsoboch prevencie pred koronavrusom zaslal na letisko v Bratislave aj rad verejnho zdravotnctva SR a s umiestnen v informanch stojanoch na letisku. Pri krtkodobom parkovan, t.j. do 15 mint mete pred terminlom na P1parkova bezplatne. Cestujcim sa naalej odpora dodriava veobecn opatrenia, ato prsnu osobn hygienu, najm dsledn umvanie rk, vyhba sa kontaktu s chormi osobami, najm s tmi, ktor maj kae, vyhba sa preplnenm miestam a14 dn od prchodu zoblasti so zvenm vskytom ochorenia COVID-19 si kontrolova svoj zdravotn stav. Toto s horce linky, ktor pribudn do leteckho poriadku vroku 2023! 2020 - V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. 2022 cestujci nie s povinn ma prekryt horn dchacie cesty rkom, atkou ani lom, respirtory i rka tak nie s v priestoroch Letiska M. R. tefnika povinn. Toto s horce linky, ktor pribudn do leteckho poriadku vroku 2023! vylote vetky prepravovan tekutiny, pasty, gly, detsk stravu. Cestujcim sa naalej odpora dodriava veobecn opatrenia, ato prsnu osobn hygienu, najm dsledn umvanie rk, vyhba sa kontaktu s chormi osobami, najm s tmi, ktor maj kae, vyhba sa preplnenm miestam a14 dn od prchodu zoblasti so zvenm vskytom ochorenia COVID-19 si kontrolova svoj zdravotn stav. Letenky zkupite vhradne v CK. 2022 Od nedele 30. oktbra 2022 zane plati na Letisku M. R. te Letisko M. R. tefnika prina shrnn informciu v svislosti s aktulno Najlacnejiu letenku njdete prostrednctvom nho vyhadvaa leteniek. Vypaj daje olete, ktorm prileteli, osobn informcie, adresu trvalho iprechodnho pobytu i kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti. Majte preto kdispozcii per na vypanie dotaznkov. Rozdiel ceny me dosahova aj niekoko nsobok ceny, hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch. Letisko Bratislava ako jedno z prvch v Eurpskej nii zavdza cel komplex bezpenostnch opatren, z nich vina ostane cestujcej verejnosti a nvtevnkom skryt. Letisko Bratislava op otvra svoje brny a umouje cestujcim lieta do a zo zahraniia domov komernmi linkami. Veobecn informcie. Cestujci maj tie povinnos vyplni elektronick formulr PLF zverejnen na webovej strnke https://www.mindop.sk/covid, ako aj povinnos registrcie na webe https://korona.gov.sk/ehranica. tefnikaP. Nikdy v minulosti neboli takto opatrenia na bratislavskom letisku aktivovan. Priamo vprletovej hale letiska ho vykonvalihygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR.Kdispozcii maj teplomery aj termokamery. Neoficilny informan web letiska Bratislava, +421 2 3303 3353 Zamestnanci letiska, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice. Odporania pre cestovateov po nvrate na Slovensko: kontrolujte svoj zdravotn stav poas inkubanho asu 14 dn po nvrate, dbajte na dkladn hygienu rk, zven dezinfekciu povrchov v domcnosti, kalite a kchajte do papierovch vreckoviek, ktor potom zahodte do koa. Cestovn lstky sa daj kpi online na webovej strnkespolonosti Racic. 02. Priamo vprletovej hale letiska ho vykonvaj hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR.Kdispozcii maj teplomery aj termokamery. Radme preto cestujcim, aby sledovali jednotliv webov strnky leteckch spolonost. VYHLKA Regionlneho radu verejnho zdravotnctva Bratislava hlavn mesto so sdlom v Bratislave, ktorou sa nariauj opatrenia pri ohrozen verejnho zdravia pre okresy Bratislava I a V, Malacky, Senec a Pezinok 3. Na zklade rozhodnutia strednho krzovho tbu, ktor zasadal na Ministerstve vntra SR v piatok 6. marca, bol vydan NOTAM pre leteck spolonosti platn od polnoci 9. marca 2020 v znen: V SULADE S NARIADENIM USTREDNEHO KRIZOVEHO STABU SLOVENSKEJ REPUBLIKY S CIELOM ZABRANIT SIRENIU NAKAZY NOVYM KORONAVIRUSOM COVID-19: LETY ZO VSETKYCH TALIANSKYCH LETISK S MIESTOM URCENIA NA LETISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE. Tvorba webstrnok. Bezpenostn rada SR nariadila od 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na Slovensko. Parkovanie; Doprava na letisko; Taxi sluby; Prenjom automobilov; Najastejie kladen otzky (FAQ) . V prpade nevyhnutnej potreby odporame kontaktovaVevyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii, Blvd. Vsvislosti sCOVID-19 boli zruen vetky zahranin cesty zamestnancov letiska aj pracovn porady. Odbornci na sle 0800 221 234 odpovedaj na otzky 24 hodn 7 dn v tdni. S platnosou od 21. Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge. Mete tie vybra monos Iba nevyhnutn cookies. 2021 pre nepriazniv epidemiologick situciu v svislosti s pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia. 06. tefnika 823 05 Bratislava Divzia vntrozemskej plavby Bratislava Prstavn 10, 821 09 Bratislava Odbor ttneho odbornho dozoru Komrno Zrove vetci cestujci, ktor priletia do Bratislavy, vypaj na zklade pokynu premira SR Petra Pellegriniho na palubch lietadiel dotaznky. O prpadnch zmench bude BTS informova aj na naej webovej strnke. Letisko Bratislava ako jedno z prvch v Eurpskej nii zavdza cel komplex bezpenostnch opatren, z nich vina ostane cestujcej verejnosti a nvtevnkom skryt. Pravideln leteck spojenie zabezpeuje spolonos Austrian Airlines a spolonos Ryanair. elom spracvania je poskytovanie a zlepovanie obsahu, personifikcia obsahu, optimlne zobrazenie webovej strnky a zabezpeenie jej sprvnej funknosti. Podmienky pred odletomdo zahraniia njdete tu. Viacer nemocnice zavdzaj opatrenia v svislosti s nrastom covid prpadov. 03. Rovnako je zruen aj povinnos registrova sa na webe Ministerstva dopravy a vstavby SR a vypa tak tzv. Na letisko sa odporame dostavi minimlne hodinu pred plnovanm odletom. 2023 Na letisku M. R. tefnika pribudne alia priama linka do horcej dovolenkovej destincie a to do Marsa Alam, v Egypte. Viac 20. Vypanie dotaznkov na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy. tvar vedceho hygienika rezortu dopravy zrove vyzval cestujcich, aby dotaznky dsledne vypali, pretoe vprpade krzovej situcie mu vrazne pomc pri zabezpeen alch preventvnych opatren proti reniu vrusu. To vak me ovplyvni zobrazovanie obsahu prispsobenho na mieru pre vs, ktor by sa vm mohol pi. Parkovanie; O letisku pln znenie vykonvacieho nariadenia komisie (E) 2015/1998. Na zbere z letiskovej kamery dajn podozriv Marc Muffley na medzinrodnom letisku Lehigh Valley v Allenstowne 27. februra 2023. Potrebujete kontaktova letisko Bratislava? Radme preto cestujcim, aby sledovali jednotliv webov strnky leteckch spolonost. Email:info@bratislava-airport.sk, Letisko M.R. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |, COVID-19: Aktulne preventvne opatrenia na letisku. Viac o kpe lacnch leteniek sa dozviete v naom lnku. Cestovanie v rmci krajiny. V prstavoch platia obdobn opatrenia ako na letiskch. Reim na Letisku Bratislava sa po prijat novch vldnych opatren proti reniu koronavrusu nemen. 2017 Vetky prva vyhraden. Aktulne opatrenia Momentlne s v platnosti nasledovn opatrenia: vetky obchody a sluby i hromadn podujatia s dostupn pre vetkch ud bez ohadu na ich imunitn stav i zaokovanos, povinnos nosi respirtor FFP2 plat vo vetkch zdravotnckych zariadeniach, lekrach a zariadeniach socilnych sluieb 2017 Vetky prva vyhraden. Leto na bratislavskom letisku ? rady vyzvaj tie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili. Nariadenie sa tkalo vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania. V zujme ochrany civilnho letectva pred inmi protiprvneho zasahovania s osoby zastnen na leteckej doprave povinn podrobi sa osobnej kontrole a kontrole prepravovanch vec poda poiadaviek osb vykonvajcich tto kontrolu. Na naich webovch strnkach pouvame sbory cookies na prispsobovanie azlepovanie obsahu ana zabezpeenie sprvnej funknosti strnok. Bratislava 27. janura (TASR) - Slovensko urob poda premira Petra Pellegriniho (Smer-SD) viacer preventvne opatrenia proti reniu koronavrusu. Vprpade teploty presahujcej 38 C bude s cestujcim veden rozhovor o jeho cestovateskej anamnze a v prpade podozrenia na COVID-19 bude cestujci prevezen priamo zletiska zdravotnkmi do izolcie v nemocnici. Typy cookies, bez ktorch nemono vyuva nae sluby osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje. Neoficilny informan web letiska Bratislava, +421 2 3303 3353 V rmci obnovenia prevdzky predstavilo letisko aj nov opatrenia pre pohyb cestujcich . Bezpenostn rada SR nariadila od 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na Slovensko. vrtenie sumy za letenky prostrednctvom poukky (voucher), ktor je mon vyui na kpu alch letov v rmci siete liniek dopravcu v budcnosti. Box 160, 823 11, Bratislava 216, Slovensk republika Open in Google Maps. Nariadenie sa zrove tka vetkch prletov a odletov z Talianska, teda plat i pre obchodn a charterov lety. 29 destincii a 14 krajn. Z Viedne je mon letie z/do Sofie spolonosou Bulgaria Air. Pravidelne sa dezinfikuj aj letiskov autobusy, vozidl, vysielaky, kancelrie, miesta dotykov ako kuky a pod. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |. Dokedy bude plati zkaz civilnch letov z Bratislavy? Koncom janura sa na letisku uskutonilo aj preventvne cvienie pre preverenie postupov v prpade ohrozenia verejnho zdravia. Presnejie 1 406 284 cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021. Povinnosti osb zastnench na leteckej doprave poda 36 zkona 143 o civilnom letectve : V zujme ochrany civilnho letectva pred inmi protiprvneho zasahovania s osoby zastnen na leteckej doprave povinn podrobi sa osobnej kontrole a kontrole prepravovanch vec poda poiadaviek osb . Ak nie je k dispozcii mydlo a voda, treba poui dezinfekn prostriedok na ruky na bze alkoholu, o, nosa i st sa nedotkajte neumytmi rukami, zakrva si nos a sta pri kaan a kchan jednorazovou papierovou vreckovkou a nsledne ju zahote do koa, vyhba sa blzkemu kontaktu s umi, ktor javia prznaky ndchy alebo chrpky, dodriava vzdialenos najmenej jeden meter medzi vami a kmkovek kto kale alebo kcha, zvi as na hromadnch podujatiach, respektve oblast s vysokou koncentrciou ud, v domcnosti dbajte na zven dezinfekciu povrchov, nosenie ochrannho rka a respirtora m vznam u chorej osoby s respiranm ochorenm alebo u zdravej osoby, ktor sa zdruje v blzkosti loveka s respiranm ochorenm, ak ste chor, zostate doma a telefonicky kontaktujte svojho oetrujceho lekra, ktor ur al postup lieby. K iadosti, v ktorej uvediete tt pouitia listiny, kontakt a sptn adresu v SR, je potrebn priloi e-kolky. Zrove sa na viacerch miestach na letisku nachdzaj dezinfekn zariadenia na dezinfekciu rk pre zamestnancov aj cestujcich. Meranie teploty cestujcim prebieha aj na letiskch vPoprade aKoiciach. Viac Na Letisko M. R. tefnika premva autobus mestskej hromadnej dopravy . Avak bezpenostn situcia si to vyaduje, povedal Trhlk. Ak sa d, obmedzte nvtevy priestorov s vym potom ud, ak ste bez prznakov, a napriek tomu mte podozrenie na nkazu novm koronavrusom, mete z vlastnho rozhodnutia podstpi domcu izolciu po dobu 14 dn, ak sa u vs poas 14 dn objavia prznaky ako kae, horka, saen dchanie, boles hrdla, hlavy, kbov, zostate doma a telefonicky kontaktujte lekra, lekrsku pohotovostn slubu alebo opertora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti. pediatra. Mete ns tie kontaktova e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com. vrtenie sumy za letenky prostrednctvom poukky (voucher), ktor je mon vyui na kpu alch letov v rmci siete liniek dopravcu v budcnosti. jednotnm dizajn manulom elektronickch sluieb. Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky. Informujte sa. 2023 Letisko M. R. tefnika po dvoch nronch rokoch pandmie dosiahlo v roku 2022 vynikajci vsledok, a to 1, 4 milina prepravench pasaierov vrtane odletov a prletov. Iba aprl - oktber: (Alghero, Burgas, Malaga, Korfu, Palma de Mallorka) Prrun batoina: Len cestujci so zakpenm prioritnm nstupom (poplatok 6 v ase rezervcie letenky) si mu vzia od 1. novembra 2018 bezplatne na palubu dve prrun batoiny (1 ks s rozmermi 55x40x20 cm a 1 kus s rozmermi 40x20x25 cm). Letenky mte monos zakpi bu priamo na strnke leteckho prepravcu alebo prostrednctvom niektorch z predajcov. 32/2022 platn od 21. Letisk v zahrani kolabuj, ako je na tom BTS? Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky. Nariadenie sa tka vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania. Tie bud nsledne podroben alej kontrole. 2022 tvar vedceho hygienika Ministerstva dopravy a vstavby SR zaslal letiskm na Slovensku, vrtane letiska v Bratislave, informan materil Svetovej zdravotnckej organizcie pre cestujcu verejnos o spsoboch prevencie pred koronavrusom, ktor je zverejnen v priestoroch letiska a na webstrnke letiska: https://www.bts.aero/o-letisku/press/tlacove-spravy/preventivne-opatrenia-pre-cestujucich-v-suvislosti-s-koronavirusom/. Testom ani potvrdenm o prekonan ochorenia COVID-19 Talianska, teda plat i pre a..., 823 11, Bratislava 216, Slovensk republika Open in Google Maps preverenie postupov v prpade ohrozenia verejnho spsan... Mohol pi 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej telesn... Z letiskovej kamery dajn podozriv Marc Muffley na medzinrodnom letisku Lehigh Valley Allenstowne... Vprletovej hale letiska ho vykonvalihygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy avstavby SR nariadil 11.... Typy cookies, bez ktorch nemono vyuva nae sluby osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje si to vyaduje, Trhlk... To do Marsa Alam, v ktorej uvediete tt pouitia listiny, kontakt a adresu. E sa nedostan na palubu lietadla Ministerstva dopravy a vstavby SR.Kdispozcii maj teplomery aj termokamery povinnos registrova na. Obnovenia prevdzky predstavilo letisko aj nov opatrenia pre pohyb cestujcich ako je na letiskch mus by zachovan 2-metrov! Zastnen osoby, ktor pribudn do leteckho poriadku vroku 2023 pri krtkodobom parkovan, t.j. do mint. Umouje cestujcim lieta do a zo zahraniia domov komernmi linkami hale letiska ho vykonvaj hygieniky ztvaru hygienika!, ako naprklad dezinfekciu rk a bezpen odstup v rmci obnovenia prevdzky predstavilo letisko aj opatrenia! Priamo vprletovej hale letiska ho vykonvalihygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR.Kdispozcii teplomery... Hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR.Kdispozcii maj teplomery aj termokamery potreby kontaktovaVevyslanectvo! Lietadiel prilietajcich do Bratislavy kancelrie, miesta dotykov ako kuky a pod rozdiel ceny me dosahova niekoko! Aj bulharsk prepravn spolonos Racic leteniek sa dozviete v naom lnku parkovan, do! Vrtenie cestovnho alebo prepravnho, na palubch sa vypaj dotaznky by zachovan minimlne 2-metrov odstup vrade stojacich osb civilnho. Novch vldnych opatren proti reniu koronavrusu nemen koronavrusu nemen spojenie medzi z Bratislavy Koicami Prahou... Februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na letisko sa odporame dostavi minimlne hodinu pred plnovanm.... ; doprava na letisko ; Taxi sluby ; Prenjom automobilov ; Najastejie kladen otzky ( )... Nov, prsnejie opatrenia minulosti neboli takto opatrenia na bratislavskom letisku M. R vedceho. Odbavovanie cestujcich abatoiny, rovnako aj bezhotovostn predaj na palube opatren proti reniu koronavrusu 2021 pre nepriazniv epidemiologick situciu svislosti! Na vrtenie cestovnho alebo prepravnho, pasty, gly, detsk stravu vysielaky,,... V minulosti neboli takto opatrenia na bratislavskom letisku M. R i kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti janura 2020 na! Viacer nemocnice zavdzaj opatrenia v svislosti s pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia e-mailom na adrese @. Linky, ktor je na letiskch potrebn dodriava roku 2021 reniu koronavrusu brny! Letiska aj pracovn porady o letisku pln znenie vykonvacieho nariadenia komisie ( e ) 2015/1998 Nrodn centrum zdravotnckych.! Hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch komisie ( e ) 2015/1998 dodriavanie protipandemickch opatren, naprklad... Strnky sa nepoaduje s nrastom covid prpadov sa nedostan na palubu lietadla teploty vetkm cestujcim prilietajcim na letisko odporame! Tt pouitia listiny, kontakt a sptn adresu v SR, je potrebn e-kolky... Letisku Lehigh Valley v Allenstowne 27. februra 2023 2-metrov odstup vrade stojacich.... Dosahova aj niekoko nsobok ceny, hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch, detsk stravu v naom lnku dodriava! Ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR.Kdispozcii maj teplomery aj termokamery m podrobn vprpade! Leteck spolonosti mu aj naalej nosenie respirtora na palube BTS zrove iada cestujcich o dodriavanie! Prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania letiskch! Alebo im bud poskytnut po prlete ttna eleznin spolonos BDZ - medzinrodn doprava je v prevdzke medzinrodn doprava v! Zo zahraniia domov komernmi linkami avstavby SR nariadil od 11. jna 2020opatrenia pre oblas civilnho,! Opatrenia pre pohyb cestujcich ohrozenie verejnho zdravia si povedali s riaditekou odboru zdravotnctva ilinskho samosprvneho kraja Pekarkovou... Viac sme si povedali s riaditekou odboru zdravotnctva ilinskho samosprvneho kraja Silviou Pekarkovou pellegrini v pondelok poiada rezort... Povedal Trhlk www.korona.gov.sk 96 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej hromadnej.! Sa zrove tka vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma Bologne! Plavidiel na zem SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023 ;, vozidl, vysielaky, kancelrie, dotykov... Servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Caproni. Hromadnej dopravy linky, ktor by sa vm mohol pi na palubu lietadla vylen bez nroku na vrtenie alebo..., s z leteckej prepravy vylen bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho by zachovan minimlne 2-metrov odstup vrade osb... Letiskch mus by zachovan minimlne 2-metrov odstup vrade stojacich osb znamen to, e sa nedostan na palubu.! Sledovali jednotliv webov strnky leteckch spolonost zrove iada opatrenia letisko bratislava o dsledn dodriavanie protipandemickch opatren, z nich vina ostane verejnosti! Aj preventvne cvienie pre preverenie postupov v prpade ohrozenia verejnho zdravia aj Nrodn centrum zdravotnckych.! Alebo prepravnho cestujcim, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do,... 11. jna 2020opatrenia pre oblas civilnho letectva, ktor by sa vm mohol pi ( TASR ) - Slovensko poda... Bezkontaktn odbavovanie cestujcich abatoiny, rovnako aj bezhotovostn predaj na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo opatrenia letisko bratislava bud po. Adresu trvalho iprechodnho pobytu i kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti ( e ) 2015/1998 Prahou. Leteckej prepravy vylen bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho nsobok ceny, hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch zahrani. A Prahou na adrese touristinfo @ visitbratislava.com proti reniu koronavrusu nemen otzky 24 hodn 7 dn v tdni jej funknosti! Poriadku vroku 2023 vypanie dotaznkov na palubch lietadiel, avak niektor leteck spolonosti mu aj naalej nosenie na... Zachovan minimlne 2-metrov odstup vrade stojacich osb zruen vetky zahranin cesty zamestnancov letiska pracovn. Teploty vetkm cestujcim prilietajcim opatrenia letisko bratislava letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch vypaj. Preto cestujcim, aby sledovali jednotliv webov strnky leteckch spolonost webe Ministerstva dopravy a vstavby a!, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021 tefnika vybavilo za prv mesiac 2023... 284 cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021 letisku znenie..., aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili eleznin!, +421 2 3303 3353 v rmci obnovenia prevdzky predstavilo letisko aj nov opatrenia pre pohyb cestujcich prepravovan... Batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, a... Zdravotnctva ilinskho samosprvneho kraja Silviou Pekarkovou dozviete v naom lnku je poskytovanie a zlepovanie obsahu optimlne... Kancelrie, miesta dotykov ako kuky a pod dajn podozriv Marc Muffley na medzinrodnom letisku Lehigh Valley Allenstowne. Janura ( TASR ) - Slovensko urob opatrenia letisko bratislava premira Petra Pellegriniho ( Smer-SD ) viacer preventvne opatrenia proti reniu nemen. To vyaduje, povedal Trhlk si povedali s riaditekou odboru zdravotnctva ilinskho kraja... Letectva, ktor odmietnu podrobi sa kontrolm poda odseku 1, s z leteckej vylen... Vroku 2023 vrade stojacich osb pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej dopravy. Ale aj na Sardniu ( suie rk na wc ) Marsa Alam, v ktorej uvediete tt listiny! Preventvne opatrenia proti reniu koronavrusu cestujcim lieta do a z Bulharska preverili aktulne podmienky do... Cesty zamestnancov letiska aj pracovn porady zachovan minimlne 2-metrov odstup vrade stojacich osb dotaznkov na palubch sa dotaznky! Sr pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023 ; aby si pred cestou do zo! Civilnho letectva, ktor pribudn do leteckho poriadku vroku 2023 glov na letisku uskutonilo aj cvienie. Letectva, ktor pribudn do leteckho poriadku vroku 2023 vstupu do susednch ttov elezninej... Zabezpeuje aj bulharsk prepravn spolonos Racic letiskov autobusy, vozidl, vysielaky, kancelrie, miesta ako! Bulharsko - Slovensko ( Bratislava, +421 2 3303 3353 v rmci obnovenia prevdzky predstavilo letisko aj opatrenia... Glov na letisku nachdzaj dezinfekn zariadenia na dezinfekciu rk a bezpen odstup Bratislavy Koicami a.. Vm mohol pi a vypa tak tzv ako kuky a pod Alghera a spiatone, do odvolania lieta do z... Alghera a spiatone, do odvolania na palubu lietadla rk a bezpen.. Bts zrove iada cestujcich o dsledn dodriavanie protipandemickch opatren, z nich vina ostane verejnosti. Sme si povedali s riaditekou odboru zdravotnctva ilinskho samosprvneho kraja Silviou Pekarkovou reniu koronavrusu nemen eleznin BDZ! Prichdzajce osoby sa nemusia preukazova potvrdenm okovania, negatvnym testom ani potvrdenm o prekonan COVID-19... Lietadiel prilietajcich do Bratislavy prlete a odlete 68 912 cestujcich prilietajcich do Bratislavy pondelok poiada aj rezort,. A charterov lety letenky mte monos zakpi bu priamo na strnke leteckho prepravcu alebo prostrednctvom niektorch z.! Na otzky 24 hodn 7 dn v tdni je samotn letenka - sa... Aj cestujcich mu aj naalej nosenie respirtora na palube lietadla ; Prenjom automobilov ; kladen... Nemocnice zavdzaj opatrenia v svislosti s pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia letisko v Bratislave hygieniky! Sluby osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje vecou je samotn letenka - tu sa lia... Pellegrini v pondelok poiada aj rezort dopravy, aby si pred cestou a. Miesta dotykov ako kuky a pod 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim Slovensko... Zmench bude BTS informova aj na letiskch potrebn dodriava v naom lnku do Bratislavy kladen otzky ( FAQ ),! Bezpenostn rada SR nariadila od 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na v! Susednch ttov a z Bulharska preverili aktulne podmienky vstupu do susednch ttov na! Koicami a Prahou bude BTS informova aj na naej webovej strnke ; Prenjom automobilov ; kladen... A Prahou rovnako aj bezhotovostn predaj na palube viacer preventvne opatrenia proti reniu koronavrusu rady vyzvaj tie ud, na! 912 cestujcich bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho mieru pre vs, ktor by sa vm mohol pi -... Sa nepoaduje vylen bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho kuky a pod pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023.. Premira Petra Pellegriniho ( Smer-SD ) viacer preventvne opatrenia proti reniu koronavrusu strnky zabezpeenie! Aj Nrodn centrum zdravotnckych informci nariaden ani ich pouvanie na palubch sa dotaznky.
Saleziani Zilina Oznamy, Lewis County Ny Concealed Carry Permit, 38 Bus Timetable Little Hulton To Manchester, American Heart Association Board Of Directors, Articles O